آرشیو اخبار

سامانه جامع سامانه ارزیابی خطر سرطان روده بزرگ به منظور جمع آوری اطلاعات بیماران دارای سرطان روده بزرگ و آشنایایی بیشتر مردم با خطر سرطان روده بزرگ و راهها جلوگیری و درمان راه اندازی گردید